آخرین اخبار
GMT+2 09:45

آخرین اخبار

نمونه قرار داد

نمونه قرارداد پیمانکاری سیمانکاری ساختمان

1. مشخصات طرفین قرارداد 1. 1 مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه …... ادامه متن

پرسش و پاسخ

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

آخرین مطالب

اصلاح تبصره 2ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تبصره 2ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تبصره 2ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1381,01,28 هیأ‌ت و‌زیران در جلسه... ادامه متن

مطالب در نگاه تصویر

پیگیری‌ها از مرجع قضایی نشان می‌دهد، ادعای آزادی حسین هدایتی صحت ندارد
  • اصلاح تبصره 2ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی جزء 9 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور
  • آیین نامه اجرایی بند م تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 کل کشور
  • آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 11قانون بودجه سال 1381کل کشور
  • آیین نامه اجرایی بند س تبصره 1 قانون بودجه سال 1381کل کشور
  • آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 قانون بودجه سال 1381کل کشور
  • آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 12قانون بودجه سال 1381کل کشور
  • آیین نامه اجرایی بندهای (ط)، (ک) تبصره 1قانون بودجه سال 1381کل کشور

کلیه حقوق برای وبسایت دانشجویان حقوق محفوظ است.